دانش آموزان برتر

ماه اول: 15 شهریور الی 15 مهرماه

نفر نخست:🥇🥇 امتیاز:120

نفر دوم: 🥈🥈 امتیاز:110

نفر سوم: 🥉🥉 امتیاز:100

جدول امتیازات، ویژه انتخاب دانش آموزان ماه:

  1. اخلاق و نظم در کلاس: 50 امتیاز
  2. انجام به موقع تکالیف:30 امتیاز
  3. حاضری زدن به موقع: 30 امتیاز
  4. درس خواندن و کسب نمره خوب: 45 امتیاز
  5. انجام کارهای فوق برنامه و ویژه: 35 امتیاز

هر ماه اسامی سه نفر نخست از نظر امتیازی، مشخص و در سایت قابل مشاهده است.

توجه: در پایان سال، سه دانش آموزی که بیشتر از سایر دانش آموزان در ماه های مختلف انتخاب شده باشند جایزه ویژه دریافت خواهند کرد.

✅همچنین در هر ماه، اسم یک نفر که در درس و اخلاقش پیشرفت کرده باشد، بطور ویژه انتخاب و اعلام می شود.

تلاش خود را کنید که شما جزو این سه نفر باشید.😊