کلاس چهارم 3

آموزگار: محمد حسینی پور، دبستان علی ابن ابیطالب